Environmentální politika

 

Vedení akciové společnosti VS-Invest a.s. touto politikou systému integrovaného managementu stanovuje rozhodující záměry a zásady, které jsou v organizaci realizovány pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému integrovaného managementu. V souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001a ČSN OHSAS 18001 vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP

Envirometnální politika
V oblasti managementu kvality:

Vedení společnosti se ztotožňuje s principy neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé společnosti a s požadavky neustálého zlepšování efektivnosti systému integrovaného managementu.

Zabezpečení kvality služeb společnosti je úkolem všech pracovníků společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující kvalitu.

Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků stále se zlepšujícími službami v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování a inženýrské a investorské činnosti.

Aktivní spoluprací s dodavateli chce společnost zvyšovat kvalitu jimi dodávaných služeb.

Vedení společnosti zajistí podmínky pro další rozvoj znalostí a dovedností svých pracovníků a jejich pracovních podmínek tak, aby tito byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky systému integrovaného managementu.

V rámci systému environmentálního managementu:

Být v souladu s příslušnými požadavky zákonů a předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

Identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.

Zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečištění.

V rámci systému managementu bezpečnosti a ochrany při práci:

Plnit aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP.

Identifikovat nebezpečí, posuzovat a řídit rizika v oblasti BOZP včetně jejich průběžného hodnocení.

Zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálého zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP a k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.